กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2536 โดยมีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่รองรับภาระงานตามพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1.ประสานงานและดำเนินการโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่างๆได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆในระดับภูมิภาคและ นานาชาติ

2.บริการด้านพิธีการต่างๆ (เช่น การรับรอง การจัดดูงานสำหรับแขกต่างประเทศ) การอำนวยความสะดวกด้านหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน และงานด้านกงศุลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการและนักศึกษาชาวต่างประเทศ

3.ประสานงานด้านงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการงบเจรจาธุรกิจในระดับสถาบันฯ ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและจากแหล่งทุนอื่น และด้านงบประมาณอื่นอันเนื่องกับกิจการต่างประเทศ

4.รับผิดชอบงานเลขานุการที่เกี่ยวกับทุนการศึกษานานาชาติ การฝึกอบรม และการดูงานในต่างประเทศสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ

5.ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการและนักศึกษาต่างประเทศ เช่น ที่พักและการปรับตัว

6.ประสานงานด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ เช่น เผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลของสถาบันฯ ออกสู่สายตานานาประเทศ และให้ข้อมูลเรื่องสถานที่ศึกษาต่อหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ

7.ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและกิจกรรมด้านต่างประเทศอื่นๆของสถาบันฯเพื่อการวางแผนงานโดยรวม

8.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศของสกอ. และของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในประเทศไทยและในต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์

“สู่ความเป็นนานาชาติของนิด้าด้วยความเป็นมืออาชีพ และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์"  

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัย และการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

.....ไปยังเว็บไซต์กลุ่มงานกิจการนานาชาติ