กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

          กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบันทิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่เรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ มีวินัยและสุขภาพดี มีความเป็นสากล มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้ออาทรต่อสังคมซึ่งนักศึกษาต้องตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาบัน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม สวัสดิการต่างๆและเป็นหน่วยงานที่ สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและสถาบันในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยงานหลักดังนี้ งานสนับสนุนกิจกรรม งานสวัสดิการนักศึกษา งานที่ปรึกษา งานบริหารและธุรการ

 

วิสัยทัศน์

          หน่วยงานจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจน การให้บริการในการออกกำลังกาย และบริการสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของสถาบันเป็นกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่า 

 

พันธกิจ

          เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร กับผู้มารับบริการและให้คุณค่ากับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ค่านิยม

          เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการทำงานในการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของสถาบันในด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และให้บริการในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย

 

.....ไปยังเว็บไซต์กลุ่มงานกิจการนักศึกษา