กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

ประวัติ

      กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกลุ่มงานใหม่ที่รวมงานประชาสัมพันธ์กับนิด้าสัมพันธ์เข้าด้วยกัน และเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 6 งาน คือ งานประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า งานระดมทรัพยากร งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม และงานบริหารและธุรการ

 

 

วิสัยทัศน์

      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็น สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล (World Class University) มีความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งานด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการ และสร้างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

พันธกิจ

      เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนด้านการสื่อสารองค์การและกิจกรรมสังคม ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า งานระดมทรัพยากร งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสถาบันอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการวิจัย การศึกษา และทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 

 

เป้าหมายของหน่วยงาน

1.  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร สร้างค่านิยม และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับสาธารณชน ผ่านการสื่อสารหลายช่องทางก่อให้เกิดภาพลักษณ์สถาบันที่พึงประสงค์

2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน นักศึกษาเก่าและปัจจุบันกับสื่อมวลชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3.  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการยอมรับในสังคมอย่างยั่งยืน

 

ภารกิจ

1.  งานประชาสัมพันธ์  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน, พัฒนาระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์, จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (ร่วมกับคณะ/สำนัก), เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ทั้งภายในและภายนอก, งานโทรศัพท์ (Mini Call Center), งานพิธีกร, งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์ งานติดตาม (Monitoring) อาทิ Press Clipping, จัดงานแถลงข่าว, จัดทำข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release), จัด Event ต่างๆ. จัดทำฐานข้อมูลสื่อมวลชน, จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชน, จัดนิทรรศการ ฯลฯ

2.  งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ของสถาบัน เช่น LCD (Digital Signage), LED Billboard, ป้ายตัวอักษรวิ่ง. Website, โปสเตอร์ในลิฟต์ บอร์ด เป็นต้น ผ่านสื่อมวลชน ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ กลุ่ม Social Online (Facebook Twitter Youtube) ผลิตรายการที่นี่ประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ (TV online) ผลิตรายการวิทยุผ่านสถานีวิทยุนิด้า (Net Radio) งานภาพนิ่ง งานโสตทัศนูปกรณ์ งานออกแบบ จัดทำแผ่นพับ วารสาร จดหมายข่าว และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, จัดทำของที่ระลึก

3.  งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าทุกคณะ, จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน, จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ, จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น, ประชุมติดตามคณะกรรมการฐานข้อมูลศิษย์เก่าของแต่ละคณะ/สำนักปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน, ส่งข่าวสารต่างๆ ให้กับศิษย์เก่าทางจดหมาย E-mail Group และ Facebook (NIDA Alumni)

4.  งานระดมทรัพยากร บริหารกองทุนนิด้าพัฒนา จัดกิจกรรมระดมทุน

5.  งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดทำแผน CRS ระดับสถาบัน, สร้างเครือชุมชนสัมพันธ์, จัดกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

6.  งานบริหารและธุรการ รับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ E-document, จัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม, ร่างหนังสือโต้ตอบ, พิมพ์เอกสาร, จัดทำสำเนาเอกสาร, เก็บเอกสาร, จัดทำงบประมาณและขออนุมัติ, จัดซื้อจัดจ้าง, เบิกจ่ายเงิน, จัดทำรายงานสรุปเงินงบประมาณทุก 3 เดือน, ดูแลพัสดุครุภัณฑ์และทำทะเบียนควบคุม, ดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการต่างๆ