กลุ่มงานโยบายสถาบันและการประชุม

 

          กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ เป็นหน่วยงานสังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี  ซึ่งเดิมกองงานผู้บริหาร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนิด้าสัมพันธ์ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553  จากบทบาทการดำเนินงานของกองงานผู้บริหาร ในภารกิจที่แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ต่อมาผู้บริหารสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการการถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายของผู้บริหารสถาบันลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ โดยผ่านการประชุม การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ตลอดจนภารกิจการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ 

 

          ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างภาระงานบางกลุ่มงาน เพิ่มกลุ่มงาน และยุบกลุ่มงาน เพื่อรองรับการขยายภารกิจที่กองงานผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก

2.2 งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ด้านการบริหาร 

2.4 งานการประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ

2.5 งานกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ

 

         ทั้งนี้จากภาระงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาระงานที่ 2.1-2.4 เป็นภาระงานด้านการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารลงสู่หน่วยงานปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารสถาบันในภาพรวม และในรายละเอียดด้านการบริหาร การวิจัยและการบริการวิชาการ สำหรับภาระงานที่ 2.5  เป็นภาระงานด้านการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ  จึงปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล กล่าวคือ งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ด้านการบริหาร และงานการประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ รวมเข้ากับกลุ่มงานประชุมและสัมมนาสากล และกลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานใหม่เป็น กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม

 

บทบาทและภารกิจ

งานสื่อสารนโยบาย  :  มีบทบาทในการสร้างระบบและกลไกในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ,  ติดตามผลการปฏิบัติงาน, สรุปวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ และเพื่อทบทวนนโยบาย

งานพัฒนานโยบายและงานริเริ่ม : มีบทบาทในการจัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน, ประสานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร และประสานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของรัฐ

งานเลขานุการผู้บริหาร : ทำหน้าที่เลขานุการอธิการบดีและรองอธิการบดี, กลั่นกรองตรวจสอบหนังสือ/เอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา วินิจฉัยและสั่งการ, ร่างหนังสือโต้ตอบ, จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม, ติดต่อนัดหมาย, รับรองแขกของสถาบัน, ประสานงานระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับผู้บริหารสถาบัน

งานบริหารและธุรการ : งานบริหารงานทั่วไป