กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ

 

          กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ เกิดจากการปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ภารกิจหลักของกลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ  คือ งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก การวิจัยและการบริการวิชาการ และงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ รับผิดชอบภารกิจด้านการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามนโยบายด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการดำเนินการของศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อให้สถาบันสามารถสร้างให้งานวิจัย และการบริการวิชาการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นจุดขายของสถาบัน