กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานวินัยและนิติการ

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 

ข้อบังคับ+การสอบสวนทางวินัยและการลงโทษ

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพ.ศ. ๒๕๔๓

 

 

งานกิจการนักศึกษา

การยืมคืนอุปกรณ์กีฬา

 

 

งานสื่อสารองค์การ

1. การจัดระเบียบสถานที่ จำนวน และขนาดของการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถาบัน

แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบสื่อประชาสัมพันธ์มีดังนี้

1.  การขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

ขอให้ทางคณะ หรือหน่วยงาน ทำหนังสือเรียนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดกำหนดระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งาน หรือกิจกรรมดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ในเบื้องต้นกลุ่มงานสื่อสารองค์การฯจะแจ้งไปยังคณะหรือหน่วยงานทราบ หากยังไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้อง กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ จะดำเนินการจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  สถานที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

2.1  ป้ายประชาสัมพันธ์ ประเภท ป้าย Stand / Roll Up / ธงญี่ปุ่น สามารถตั้งได้ 2 จุด คือ บริเวณหน้าลิฟท์ชั้นล่าง อาคารสยามบรมราชกุมารี และบริเวณหน้าลิฟท์ชั้นล่าง อาคารนวมินทราธิราช

2.2  ป้ายประชาสัมพันธ์ ประเภท ป้ายไวนิล (กำหนดขนาดมาตรฐาน 1x3 เมตร) ปัจจุบันสามารถติดตั้งเป็นการชั่วคราวได้ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารชุบ กาญจนประกร เนื่องจากบริเวณอาคารที่จอดรถอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจุดติดตั้งใหม่ ทางกลุ่มงานสื่อสารองค์การจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2.3  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในส่วนของร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ไม่อนุญาตให้ตั้งตามพื้นที่สาธารณะภายในอาคารและโดยรอบของสถาบัน สามารถตั้งได้เฉพาะพื้นที่บริเวณด้านหน้าของร้านตนเองเท่านั้น 

3.  ระยะเวลาในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์ ประเภทข่าวสาร งานสัมมนา การจัดกิจกรรม มีกำหนดระยะเวลาในการติดตั้งล่วงหน้า 7 วัน และจัดเก็บทันทีหลังจบงาน หรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วัน

ป้ายประชาสัมพันธ์ ประเภทการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มีกำหนดระยะเวลาในการติดตั้งภายในระยะเวลาการรับสมัคร และจัดเก็บทันทีหลังปิดรับสมัคร หรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วัน

 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมหน้าแรกเว็บไซต์สถาบัน