ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  

ประวัติความเป็นมา

 

          ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 สถาบันจัดตั้งกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี โดยการรวมงานสนับสนุนซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด คือ งานวินัยและนิติการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ สำนักงานนิด้าสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และได้โอนงานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหาร ซึ่งเดิมสังกัดกองกลาง มาสังกัดกลุ่มงานใหม่ คือ กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ อยู่ภายใต้กองงานผู้บริหาร 

          ต่อมาสถาบันมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้เกิดความคล่องตัว จึงได้ปรับโครงสร้างกองงานผู้บริหาร โดยแบ่งส่วนราชการภายใน (ในทางปฏิบัติ) เป็น 7 กลุ่มงาน คือ

1) กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ
2) กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร
3) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
4) กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
5) กลุ่มงานนิด้าสัมพันธ์
6) กลุ่มงานกิจการนานาชาติ
7) กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

          เมื่อได้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างดังกล่าวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าการบริหารงานมีความชัดเจน และคล่องตัว ต่อมาเมื่อสถาบันมีนโยบายและภารกิจเพิ่มขึ้น คือ บทบาทภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และการพัฒนาเครือข่ายกับองค์การภายนอก จึงปรับโครงสร้างกองงานผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ตามภารกิจที่ขยายมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 แบ่งส่วนราชการของกองงานผู้บริหารเป็น 6 กลุ่มงาน คือ

1) กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ
2) กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
3) กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
4) กลุ่มงานกิจการนานาชาติ
5) กลุ่มงานประชุมและสัมมนาสากล  
6) กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 

การขยายภารกิจของกองงานผู้บริหาร

          บทบาทการดำเนินงานของกองงานผู้บริหาร ในภารกิจที่แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ต่อมาผู้บริหารสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการการถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายของผู้บริหารสถาบันลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ โดยผ่านการประชุม การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ตลอดจนภารกิจการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ 

          ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างภาระงานบางกลุ่มงาน เพิ่มกลุ่มงาน และยุบกลุ่มงาน เพื่อรองรับการขยายภารกิจที่กองงานผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก
2.2 งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ด้านการบริหาร 
2.4 งานการประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ
2.5 งานกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ

         ทั้งนี้จากภาระงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาระงานที่ 2.1-2.4 เป็นภาระงานด้านการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารลงสู่หน่วยงานปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารสถาบันในภาพรวม และในรายละเอียดด้านการบริหาร การวิจัยและการบริการวิชาการ สำหรับภาระงานที่ 2.5  เป็นภาระงานด้านการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ 

การปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

      - งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ด้านการบริหาร และงานการประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ รวมเข้ากับกลุ่มงานประชุมและสัมมนาสากล และกลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานใหม่เป็น กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม

      - งานการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก การวิจัยและการบริการวิชาการ และงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ รับผิดชอบภารกิจด้านการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามนโยบายด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการดำเนินการของศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อให้สถาบันสามารถสร้างให้งานวิจัย และการบริการวิชาการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นจุดขายของสถาบันได้ ตั้งขึ้นเป็นกลุ่มงานใหม่ภายใต้กองงานผู้บริหาร ใช้ชื่อว่า กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ

 

 

 

วิสัยทัศน์

          มุ่งอำนวยบริการผู้บริหาร ประสานความร่วมมือ สื่อสารสร้างสรรค์ แบ่งปันสังคม บ่มเพาะนักศึกษา เพื่อพัฒนานิด้าสู่สากล

 

พันธกิจ

 

1. อำนวยบริการให้คณะผู้บริหารสถาบัน และจัดการประชุมเพื่อสนองนโยบายสถาบัน และบริหารจัดการงานด้านเลขานุการผู้บริหารสถาบัน เพื่อให้งานของผู้บริหารบรรลุเป้าหมาย

2. ประสานงานและจัดการประชุม ทคอ.การวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ นันทนาการ กีฬา บำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนส่งเสริมและให้บริการด้านสุขภาพ

4. สนับสนุน ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

5. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัยและนิติการ รวมทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขด้านกฎหมายต่างๆ ด้วยความถูกต้อง และการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย

6. พัฒนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสถาบันอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการวิจัย การศึกษา และทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

7. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน