คลังความรู้/KM และผลงาน/คู่มือปฏิบัติงาน

งานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

การใช้ตราสัญลักษณ์สถาบัน

เปรียบเทียบตราสัญลักษณ์ เก่า - ใหม่

การใช้งานสมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ 2559

คู่มือการจัดค่ายกิจกรรม

 

 

งานกิจการนานาชาติ

การอบรมนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่น 5

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ+(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

แนวทางการดำเนินการเปรียบเทียบและจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน

 

 

งานวินัยและนิติการ

กรณีบัตรสนเท่ห์

วิธีการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

สรุปสาระสำคัญวิธีการก่อนดำเนินการทางวินัย

KM บริการนักศึกษาอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท