*** สถาบันขอยกเลิกการจัดอบรม รุ่นที่ 3 - 4 เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ***

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 - 2

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร

หลักสูตร “ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ 1 - 4

 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาและการบริหารงานของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเน้นเรื่องการเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการสำหรับผู้นำท้องถิ่นแนวใหม่การให้ความสำคัญกับสังคมดิจิทัล และสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการสามารถสร้างโครงข่ายทางการค้าการตลาดในยุคดิจิทัลได้  สถาบัน จึงได้จัดการอบรม หลักสูตร“ผู้บริหารท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล”ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มขีดความสามารถและมีองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ร่วมกับข้อมูล ข้อเท็จจริงของแต่ละท้องถิ่นและนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ตนเอง ชุมชน องค์กรและประเทศต่อไป

     โครงการ มีทั้งหมด 8 รุ่น รุ่นละ 60 คน โดยได้เริ่มต้นเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 - 4 ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันอังคารที่   5   กุมภาพันธ์   2562 วันศุกร์ที่  15   กุมภาพันธ์  2562
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์   2562 วันศุกร์ที่   8    มีนาคม      2562
รุ่นที่ 3 วันอังคารที่  19  มีนาคม       2562 วันศุกร์ที่  29   มีนาคม      2562
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่  23  เมษายน     2562 วันศุกร์ที่   3    พฤษภาคม 2562

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประเภทวิชาการ ระดับ 6 (ชำนาญการ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้นขึ้นไป และประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นขึ้นไป)

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัด

 

กำหนดการสมัคร

 • บัดนี้ - 11 มกราคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้ง 4 รุ่น

 • วันจันทร์ ที่ 14  มกราคม 2562

 

การอบรม 

 • ระยะเวลาอบรม 42 ชั่วโมง (7วัน)
 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 • ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์
 • กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ และส่งไปที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 023754375 

 

ข้อมูลโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • นางสาวประภัตรา ปักกัตตัง โทรศัพท์ 027273340
 • นางสาวกมลชนก มั่นทอง โทรศัพท์ 027273287
 • นางสาวญาดา  จิตรมาตร โทรศัพท์ 027273449

 

* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *