โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

หลักสูตร “นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ 3 - 6

 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาและการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเน้นเรื่องการเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการสำหรับผู้นำการให้ความสำคัญกับสังคมดิจิทัล และสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการสามารถสร้างโครงข่ายทางการค้าการตลาดในยุคดิจิทัลได้  สถาบัน จึงได้จัดการอบรม หลักสูตร“ผู้บริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล”ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร เตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มขีดความสามารถและมีองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ร่วมกับข้อมูล ข้อเท็จจริงของแต่ละท้องถิ่นและนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ตนเอง ชุมชน องค์กรและประเทศต่อไป

     โครงการ ได้เริ่มต้นเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 - 2 และได้ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับอีก 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน  100 คน

รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน  100 คน

รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน  100 คน

รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน  100 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสถาบันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1. ค่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม / สัมมนา

2. ค่าที่พักระหว่างวันสัมมนา

3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่างระหว่างวันสัมมนา

4. ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน

5. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

          และเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถเข้าร่วมอลรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้จากต้นสังกัด และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบราชการ

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

 • สำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

การอบรม ทั้ง 4 รุ่น

 • ระยะเวลาอบรม 15 ชั่วโมง (2วัน)

 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 

รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักบริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 3

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวรุจาลักษณ์  ยสินทร โทร.0619196951  Line ID: amshona , นางสาวจินตนา นิลสดใส  โทร. 0818493527 Line ID: ging8978

 

รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 4 ณ โรงแรม วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวรุจาลักษณ์  ยสินทร โทร.0619196951  Line ID: amshona , นางอัจฉรา เจริญสุข โทร. 0817791691 Line ID: 0817791691

 

****ขยายเวลารับสมัคร รุ่นที่ 5 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวรุจาลักษณ์  ยสินทร โทร.0619196951  Line ID: amshona , นายมานะ ศรีพิทักษ์  โทร. 0818962626 Line ID: manasri9

 

****ขยายเวลารับสมัคร รุ่นที่ 6 ณ โรงแรม เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวรุจาลักษณ์  ยสินทร โทร.0619196951  Line ID: amshona , นางสุภาวดี เมธีวงศ์  โทร. 0866349066 Line ID: 0866349066

 

ข้อมูลโครงการ

 

 
* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *