ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 4

รายชื่อตามประกาศแนบ **กรุณาศึกษาคำชี้แจงของหลักสูตรอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 5

รายชื่อตามประกาศแนบ **กรุณาศึกษาคำชี้แจงของหลักสูตรอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 6

รายชื่อตามประกาศแนบ **กรุณาศึกษาคำชี้แจงของหลักสูตรอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

 ******************************************************************************************************

 

หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 4-6(ในโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง)

 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลางจำนวน 3 รุ่น  รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัคร วันที่ 23 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัคร วันที่ 27 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 6 เปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาการอบรม 90 ชั่วโมง (15 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม
 • เต็มใจเข้าร่วมทุกกิจกรรม พร้อมเปิดใจรับ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน
 • เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัด

 

กำหนดการสมัคร

 • บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2561

 

การอบรม 

 • ระยะเวลาอบรม 90 ชั่วโมง
 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 • ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์
 • กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ และส่งไปที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 023748444 

 

ข้อมูลโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • นางสาวจิตราภรณ์ ทองไทย โทรศัพท์ 0819231535
 • นางสาวสุพัตรา อังคาสัย โทรศัพท์ 027273352

 

* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *