ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3

(หน่วยงานของรัฐ ประเภทกระทรวง กรม)

 รายชื่อตามประกาศแนบ **กรุณาศึกษาคำชี้แจงของหลักสูตรอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3

(หน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์กรอิสระ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ)

 รายชื่อตามประกาศแนบ **กรุณาศึกษาคำชี้แจงของหลักสูตรอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3(ในโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 รวมระยะเวลาการอบรม 90 ชั่วโมง (15 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรม
 • เต็มใจเข้าร่วมทุกกิจกรรม พร้อมเปิดใจรับ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน
 • เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัด

การอบรม 

 • ระยะเวลาอบรม 90 ชั่วโมง
 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 • ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์
 • กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ และส่งไปที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 023748444 ภายในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • นางสาวจิตราภรณ์ ทองไทย โทรศัพท์ 0819231535
 • นางสาวสุพัตรา อังคาสัย โทรศัพท์ 027273352

* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *