ประกาศผลผู้เข้าร่วม หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1

 

1. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 โดยผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมข้างต้น ขอให้ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรม และส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

(รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รุ่นที่ 1 >> คลิกที่นี่)  (กำหนดการหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1 >> คลิกที่นี่)

 

2. ทั้งนี้ สถาบันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารของประเทศ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรม มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

(รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่)

 

  

 

หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (ในโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง)

 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 รวมระยะเวลาการอบรม 90 ชั่วโมง (15 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรม
 • เต็มใจเข้าร่วมทุกกิจกรรม พร้อมเปิดใจรับ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน
 • เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัด

 

การอบรม 

 • ระยะเวลาอบรม 90 ชั่วโมง
 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 • ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์
 • กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ และส่งไปที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 023748444 ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • นางสาวจิตราภรณ์ ทองไทย โทรศัพท์ 0819231535
 • นางสาวสุพัตรา อังคาสัย โทรศัพท์ 027273352

 

* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *