รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยผู้แทนคณะ ได้แก่ รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะการจัดการการท่องเที่ยว และนางสาวภารดี เทพคายน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ Ms. Kanjana Komnapinit Hannon ตำแหน่ง Director of the Office of International Relations และ Jorge Arnanz ตำแหน่ง Head of Business Management Department. SPUIC จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563