เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ โดยคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย และทีมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และอธิบายรายละเอียดของทุนการศึกษาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี ๒๕๖๓ รวมไปถึงข้อมูลการศึกษาในระดับปริญญา และหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)