เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้เดินทางไปเยือน Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Si Anouvong Savathvong ตำแหน่ง Vice President, In Charge of Academic Affairs, Mr. Thongkham Hungsavath ตำแหน่ง Director, Office of International Relations และคณะ พร้อมทั้งร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน