ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนของสถาบันในการเดินทางเยือน Rattana Institute of Business Administration สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Dr. Bountheuang Mounlasy ตำแหน่ง Director, Mr. Souvanthong Rattanasim ตำแหน่ง Deputy Director of Finance และคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรับนักศึกษาของสถาบัน เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562