เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน Comcenter College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Dr. Xaynhonh Khammavong ตำแหน่ง Director, Mr. Khamphong Panichit ตำแหน่ง Deputy Director และคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรับนักศึกษาของสถาบัน