ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน Banking Institute (BI), Bank of the Lao PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซึ่ง Dr. Santy Phonmeuanglao ตำแหน่ง Director General of Banking Institute, Dr. Diengkham Sengkeomixay ตำแหน่ง Deputy Director General of Banking Institute, Mr. Vilaykham Pongphimkham ตำแหน่ง Deputy Director General of Banking Institute, Mr. Savandouangchit Sengdeuan ตำแหน่ง Deputy Director General of Banking Institute และ Mrs. Khamfong Sivongxai ตำแหน่ง The Head of sector ให้การต้อนรับคณะอย่างเป็นทางการและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อออกแบบและจัดทำหลักสูตรให้แก่คณาจารย์ของ BI นอกจากนั้น ผู้บริหารของ BI ได้เลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะผู้เดินทางจากสถาบัน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา