เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Associate Professor Dr. Oudom Phonekhampheng ตำแหน่ง Vice-President, Dr. Sithixay Xayavong ตำแหน่ง Director of Research and Academic Service Office, Associate Professor Dr. Phimpho Luangrath ตำแหน่ง Deputy Director of Office of Post Graduate Studies และ Mr. Phetsamone Phommavong ตำแหน่ง Acting Dean, Faculty of Economics and Business Management ให้การต้อนรับคณะอย่างเป็นทางการและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อรื้อฟื้นกิจกรรมความร่วมมือในการจัดส่งนักศึกษา NUOL เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  รวมถึงการจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน