สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Cultural Hours 2562 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มาพบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 55 ท่าน

          ในครั้งนี้กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก สโมสรนักศึกษา Ms.Le Le Hnin นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Ms.Faria Zaman นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติบังคลาเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ ซึ่งกลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน