เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ โดยนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) โดยได้นำคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์  และตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง