เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและนำ Professor Dr.Dwayne Cartmell, Department of Agricultural Education, Communications and Leadership เจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษา จาก Oklahoma State University (OKSTATE) สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ อาคารชุบ กาญจนประกร ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันด้วย