เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  คณะข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา ผู้นำระดับชาติ ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม และ National Institute of Public Administration (NIPA) พร้อมทั้งผู้แทนฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางเยือนสถาบัน และ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งฟังบรรยายข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ผู้นำระดับชาติของคณะและหลักสูตรนานาชาติของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ หารือความร่วมมือทางวิชาการ บรรยายข้อมูลคณะ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- มหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ด้วย