ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม St.Valentine’s Day ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้เป็นรูปแบบการแบ่งปันความรักและความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา กทม. ด้วยการทำกิจกรรมเกมเสริมสร้างความรู้ โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติจากหลากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน 

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัด โครงการ NIDA 1st International Education Road Show ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Read more ...

           เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 Ms.Dhivya Sundar Rajan, Faculty coordinator – International Study Tour, Mr. Narendran Siva, Program coordinator และนักศึกษา จำนวน 30 คน จาก D.G. Vaishnav College (DG VC)สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อฟังบรรยายข้อมูลหลักสูตรนานาชาติของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 His Excellency Mr. Chen-yuan Tung, Representative, Mr. Edward C.T. Wu, Secretary and Dr. Yada Aparaks, Superintendent, Taiwan – Thailand Education Exchange Services Platform จาก Taipei Economic & Cultural Office in Thailand เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้เรียนเชิญคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์  ผู้อำนวยการ Taiwan Education Center จาก Taiwan Education Center, Thailand พร้อมด้วย อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการ จัดการปัญญาภิวัฒน์ มาบรรยายเรื่อง “ทุนการศึกษาไต้หวัน” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขอ รับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Prof.Dr.Ssu-Ming Chang, Public Administration and Policy จาก National Taipei University และ Ms.Chieh-Yu (Jenny) Cheng, Director, NTUT Thailand Liaison Office จาก National Taipei University of Technology (NTUT or Taipei Tech) สาธารณรัฐจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน Royal School of Administration (RSA) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561 (Retreat สภาสถาบัน) โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบัน คณบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก เพื่อร่วมประชุมอภิปราย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ กิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เป็นตัวแทนของสถาบัน เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่สื่อมวลชน

Read more ...
Page 5 of 5