ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2561

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ชาวนิด้ารวมพลัง ร่วมใจจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในโครงการ "ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก" นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรชาวนิด้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Kyung Hee University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Inha University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา

Read more ...

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 Prof. Dr. Mustari, Education and Culture Attache, Mr. Dodo Sudrajat, Minister Counselor Mr. Abdullah Zulkifli, the Counselor นายอดุลย์ หลีเส็น เจ้าหน้าที่ Education and Culture Division และ Miss Sari Suharyo, Staff of Education and Culture Division จาก สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (KRBI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อเพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 Professor Dr. Sergei Chizhikov, Dean และ Assistant Professor Boris Kabylinskii, Vice Dean, Faculty of Customs Affairs and Security, North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) จากสหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม ชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Professor Dr. Nick Milner, Associate lecturer, Senior Tutor on York Short Courses, York Summer Schools and Short Courses, Centre for Global Programmes, Global Engagement จาก University of York สหราชอาณาจักร เดินทางเยือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อขอรับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่สถาบัน จะจัดโครงการ Education Expo ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี 2561 รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ Mr.Mustari Attach? (Education) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถานเอกอัครราชทูตด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงาน International Night 2018 ณ ห้องจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 Mr.Wong Kai Jiun, Minister Counsellor and Deputy Chief of Mission from Embassy of the Republic of Singapore ณ กรุงเทพฯ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหาร เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ. ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ 

Read more ...
Page 4 of 5