ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University of Thailand) จำนวน 22 สถาบัน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในร้าน 7-11 ในมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยไทยปลอดขยะพลาสติกให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 คือการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ของสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 Mr.Timothy L. Smith, Director of International Relations and Business Development, Institute for International Business, Kelly School of Business จาก Indiana University, Bloomington (IUB) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารคณะ ในการนี้ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดี ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการ- นานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 Mr.Charles Chaw, Managing Director Mr.Chua Ser Miang, Managing Partner Mr.Nicky Kuoh, Senior Director และ Mr.Bobby Low, Assistant Manager จาก China Knowledge (Shanghai) Co. Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในการนี้ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดี อ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ และ อ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่ง Mr.Charles Chaw, Managing Director และคณะได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ตลาดการเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีนและโอกาสการได้รับทุน ฝึกงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันอีกด้วย

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Economic Development Versus Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วม โครงการรวม 93 คน จาก 21 ประเทศ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบันฯ เพื่อนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  สถานที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้โครงการที่สำคัญ ตามพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย โดยได้นำคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  และตลาดท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รู้จักการปรับตัว การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต - สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Economic, Prague ณ สาธารณรัฐเช็ก

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Applied Sciences BFI Vienna ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน MODUL University ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

Read more ...
Page 3 of 5