ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 H.E. Mr. Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Idesbald van der Gracht ตำแหน่ง Counsellor, Mr. Marc Devriendt ตำแหน่ง Trade Commissioner in Thailand and Cambodia และ Prof. Dr. Ludo Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เดินทางเยือนสถาบัน

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน, ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Read more ...

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Tek Nath Dhakal, Head of Department of Public Administration จาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล และนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล จำนวน 16 คน ที่เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อฟังการบรรยายด้าน Local Governance จากอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์ของสถาบันฯ และสำนักบรรณสารการพัฒนา

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดงาน Cultural Hours 2561 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้มาพบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม NIDA - AIT ครั้งที่ 40 ณ อาคารชุบ กาญจนประกร โดยได้แข่งขันกีฬาจำนวน 7 รายการ ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แชร์บอล บาสเก็ตบอล ฟุตบอล Tug warrior ในปีนี้สถาบัน AIT ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา ในช่วงเย็นมีกิจกรรม Night Party 2018 โดยมี รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าว ต้อนรับนักกีฬาและกล่าวปิดงาน 

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการพี่น้องนิด้าสานสัมพันธ์และแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่  ให้นักศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาคณะต่างๆ ของสถาบัน เป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของนักศึกษา แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและมีความเสียสละในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดย มี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในงาน 

Read more ...

          วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับ Indiana University และเข้าร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารของ 1) Northwestern University 2) DePaul University 3) University of Chicago และ 4) University of Wisconsin ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ Indiana University Northwestern University DePaul University  University of Chicago และUniversity of Wisconsin ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัด โครงการ NIDA Fresh นิด้าเปิดโลกกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม บทบาทหน้าที่ของชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการสโมสร นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและสมัครเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Read more ...

          เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก และหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Transformation NIDA” โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Graduate Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมแสดงความยินดีด้วย

Read more ...
Page 2 of 5