เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 Assistant Professor Dr. Ghulam Ali Buriro และ Assistant Professor Dr. Aftab Ahmed Charan, Institute of English Language and Literature, University of Sindh สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาของสถาบัน และผู้สนใจจากภายนอก ในหัวข้อเรื่อง Job Search and Interview Skills ณ ห้องประชุม 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิรา