เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 Mr.Timothy L. Smith, Director of International Relations and Business Development, Institute for International Business, Kelly School of Business จาก Indiana University, Bloomington (IUB) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารคณะ ในการนี้ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดี ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการ- นานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ