รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Applied Sciences BFI Vienna ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

โดยมี Ms. Ingrid Pleschberger, Head of International Office ให้การต้อนรับ เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา