ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จาก National Institute of Public Administration (NIPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 Ms.Princess Alma B. Ani, Senior Science Research Specialist และ Ms.Mia Barbara D. Aranas, Senior Science Research Specialist จาก The Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Develolpment (PCAARRD) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ รศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย 

Read more ...

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, Asst. Prof. Dr. Yu-Hsiu Lee อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และ Dr. Chih-Cheng Fang อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Read more ...

          รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตู และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าร่วมให้การต้อนรับ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 Assistant Professor Dr. Ghulam Ali Buriro และ Assistant Professor Dr. Aftab Ahmed Charan, Institute of English Language and Literature, University of Sindh สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาของสถาบัน และผู้สนใจจากภายนอก ในหัวข้อเรื่อง Job Search and Interview Skills ณ ห้องประชุม 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิรา

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Nebrija University ในราชอาณาจักรสเปน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและรายงานผลความร่วมมือทางวิชาการที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2561 

Read more ...

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจดัวยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแก่ประชาคมนิด้า ในการอบรมได้มีอธิบายวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED - Automated External Defibrillator) รวมถึงฝึกปฏิบัติการปั้มหัวใจด้วยมือ (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจ ได้ถูกติดตั้ง ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร

Read more ...

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ให้การต้อนรับ Lindsay Kamakahi และ Ugyen Tashi Dorji จาก Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน ที่เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรระหว่างสองสถาบัน รวมถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อนเดินทางกลับ

Read more ...

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)กล่าวว่า โครงการหลักสูตรร่วม KMITL-NIDA Double Degree Program in Financial Engineering  เป็นโครงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดให้มีเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท  และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สองสถาบันได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยที่นักศึกษาสามารถเรียนตรีควบโท และจบได้ภายใน 5 ปี  ซึ่งหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด

          ในความร่วมมือแรกนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรการเงินที่มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ มีทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ในงานทางการเงิน และสามารถนำความรู้และทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินขององค์กร แก้ปัญหาทางการเงิน ออกแบบกลยุทธ์การลงทุน และพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีทักษะการทำงานแบบมืออาชีพ มีความพร้อมในการทำงานในระดับนานาชาติ และมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรรณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.อรนุช พฤติพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางสาววนิดา ทองธีระ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ NIDA 2nd  International Education Road Show ณ โรงแรม Novotel Gajah Mada Hotel กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Read more ...
Page 1 of 5