ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 เรื่อง NIDA Spirit: WISDOM for Change เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างจิตวิญญาณในการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบัน “WISDOM for Change”

Read more ...

Mr.Ramon Spiecker (Managing Director), Ms.Regine Hink (Course coordinator of International Tourism Management Program), Ms.Pattarada Srimee (ICG representative for Thailand and East Asia), Ms.Leewern Jindasamathi (Coordinator) from HSB Hochschule Bremen, Germany visited National Institute of Development Administration on March 22, 2017.

Read more ...

University of York (York) สหราชอาณาจักร เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ศรันย์ ศานติศาสน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันฯ และให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

Read more ...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์การ กิจกรรมเพื่อสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more ...

“โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี “ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำในการนำพานักศึกษาของนิด้า ไปร่วมศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับน้องๆ เยาวชนของโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การปลูกผักสวนครัว ทาสีเครื่องเล่นใหม่ ทำเล้าไก่ไข่เพื่อให้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง “เกษตรธรรมชาติทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การบริหารจัดการขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เรียกได้ว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งลงมือปฏิบัติจริงกันเลยทีเดียว ซึ่งก็แน่นอนว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ต่างก็ประทับใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Read more ...
Page 5 of 5