ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม 802 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน

Read more ...

          อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น อาทิ University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), University of Tokyo และ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม International Outing เพื่อพานักศึกษาต่างชาติของสถาบันฯ ไปทัศนศึกษา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖ คน

Read more ...

          3 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้เรียนเชิญคุณพิจารณา  สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง “The Newton Fund: Research and Innovation for  Growth and Prosperity” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขอรับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

Read more ...

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคานราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

           เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมประชุคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคานราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

ชมรมพุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาส "เทศกาลวัน  วิสาขบูชา ประจำปี 2559" ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1) Mr. Zhao Min, Director 2) Ms. Liu Hui, Vice Director 3) Ms. Lin Li, Advisor 4) Ms. An Yijin, Deputy Manager 5) Mr. Yang Yongnian, Operation Manager 6) Mr. Zhao Mingguang ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และ ๗) Mr. Guo Xiang ผู้ประสานงาน จาก Confucius Institute E-learning Center (CI) สาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบันฯ ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และคณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ด้วย

Page 2 of 5