ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย นำโดย H.E.Mr.Md.Nazmul Quaunine, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "Creative and Innovative Economy" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 84 คน จาก 19 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ให้การต้อนรับ คุณลภัส ไชยธรรม ตำแหน่ง Coordinator of Education and Culture จากสถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และหารือถึงทิศทางการสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนร่วมหาแนวทางในการนำนักศึกษามาศึกษาต่อ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม PATA อาคารราชพฤกษ์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์การฯ นิด้า เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 48 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้ธีมงาน Anniversary 48th Nation Group Move Forward Total Media Platforms จากหยดหมึกสู่ Digital Media 48 ปี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อครอบคลุมทุก Platforms โดยมี นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 กรุงเทพฯ

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 มีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน จาก 30 กว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าของนิด้า ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษา ในพิธีปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้แทนจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)  นำโดย Mr.Yordan Gunawan, Director of Office of International Affairs and Lecturer of Public International Law, Ms.Farindira Vesti Rahmasari, Head, Cooperation and Administrative Affairs, and Lecturer at the Medical Faculty, Ms.Ayu Naqsabandiyah Administrative staff และ Mr.Ricky Fernando, Media and Publicity staff จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Read more ...

          ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 "คลองแสนแสบ พื้นที่เขตบางกะปิ" โดยได้ปลูกต้นไม้ ตกแต่งภูมิทัศน์ และร่วมใจกันเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

Read more ...

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและนำ Professor Dr.Dwayne Cartmell, Department of Agricultural Education, Communications and Leadership เจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษา จาก Oklahoma State University (OKSTATE) สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ อาคารชุบ กาญจนประกร ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และได้เดินทางไปร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

Read more ...

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม ผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะ สำนักสิริพัฒนา และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้เดินทางสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมหารือและให้ข้อมูลเตรียมการจัดงานประชุม Research for Development (R4D) Conference

Read more ...
Page 1 of 3