ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะจาก Chung Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Read more ...

          เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

Read more ...

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ดร.ศุทธนา วิจิตรานนท์ นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางไปสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและประเทศไทย เปิดสำนักงานใหม่ และร่วมหารือกับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในการนี้ Prof.Dr.Michael McRobbie, President พร้อมคณะร่วมให้การ ต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

Read more ...

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nebrija University ราชอาณาจักรสเปน นำโดย Professor Dr.Joaquin Espallargas Iberni ตำแหน่ง Chairman พร้อมด้วย Mrs. Soraya Lozano Sanchez และ Mrs. Anny Zuleta Fontalvo ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับความ คืบหน้าของกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และพูดคุยกับผู้แทนจากสำนักสิริพัฒนา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ ของสถาบัน โดยมี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดกิจกรรม St. Valentine’s Day (โครงการแบ่งปันความรัก) เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมสมทบทุนบริจาคเงินที่รวบรวมจากพนักงานสถาบัน และชาวต่างชาติและให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส จำนวน 90 คน ซึ่งอยู่ในวัยระหว่าง 1 ปี ถึง 4 ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ กรุงเทพฯโดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 12 คน

Read more ...

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้นำกระเช้าปีใหม่ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปมอบ แด่ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุน สถาบันด้วยดีมาโดยตลอดและสวัสดีปีใหม่ 2561 ในการนี้ รองผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Read more ...

          นิด้า ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และสิ่งของบริจาคจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ให้แก่เด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more ...