สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในช่วงระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษาจีนโดยเฉพาะ โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี