ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

         "นิด้า" ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่มอบเงินที่รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 120,000 บาท

Read more ...

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 Assoc. Prof. Liu Xiaoqiao, Law teaching and Research Department, Dr. Xie Jinfu, Lecturer, Leadership Development teaching and Research Department, Dr. Lyu Yong, Lecturer, Philosophy teaching and Research Department, Ms. Meng Xiangning, Lecturer, Economics teaching and Research Department and Ms. Meng Yan, Lecturer, Law teaching and Research Department จาก Guangxi Administrative College สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more ...

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “Content Marketing” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Content Marketing ให้กับบุคลากรของสถาบันที่ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะและปรับใช้ในงานตนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในราชอาณาจักรสเปน อาทิ UNWTO, Nebrija University, University de Castilla La Manch และ Universitat Autonoma De Barcelona (UAB) ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

Read more ...

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ, สำนักงานเขตคันนายาว, สำนักการระบายน้ำ, สำนักสิ่งแวดล้อม, กองสวนน้ำบึงกุ่ม, โรงเรียนคันนายาว, ร้อย รส. ร.12 พัน.3 รอ., สถานีตำรวจบางชัน, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว และชุมชนในเขตคันนายาว จัดพิธีเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อ ของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก

Read more ...

          เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ขึ้น โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวเปิดงาน และรับฟังการบรรยายเรื่อง ความท้าทายและการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในกระแส Disruptive โดย คุณพิชญ์ บุญตรา รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

Read more ...

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Gerard L. Hanley, Assistant Vice Chancellor, Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในที่ 21 กรกฎาคม 2560

Read more ...

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  งานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้นำเสนอบทความ Loan Syndication and Dollar Cost Averaging Stategy ต่อที่ประชุมซึ่งเป็นหนึงในผลงานที่ได้ยื่นนำเสนอการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more ...
Page 1 of 3