ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  Mr.Sok Sengyan Vice-President of the RSA, chair of delegates, Mr.Ung Saravann Director of the Research and International Relations, Mr.Pao Vibol Chief of the Bureau in Charge of Continuing Education จาก  Royal School Administration (RSA), Ministry of Civil Service สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในเรื่องการจัดการสถาบัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมข้าราชการของสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน และเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลากว่า ๒ เดือน เพื่อสถาบันจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางกะปิต่อไปนั้น

Read more ...

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก International Student Corps, Udayana University, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ จัดงาน Cultural Hours ครั้งที่ 2/2560 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 60 ท่าน ในครั้งนี้กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก  Mr. Dorji Wangchuk นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติภูฏาน วิทยาลัยนานาชาติ นายพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ นางสาวอมราวดี ไชยโยสัญชาติไทย และ Miss Tadam Somsamouth สัญชาติลาว นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ Mr. Hasanuzzaman Tushor นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติบังคลาเทศ  Mr.Tin Minn Oo นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติจีนเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Mr. Abubakar Ahmad นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติไนจีเรีย คณะรัฐประศาสนศาตร์ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม "สภาสถาบันพบประชาคม" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน สรุปผลการดำเนินงานของสภาสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาสถาบันในด้านต่างๆ หลังจากนั้น ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้า เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

Read more ...

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งถือเป็น “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสถิติประยุกต์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และชมรมอาสาพัฒนาชนบท ได้เดินทางไปร่วมงาน “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560” ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง โดยภายในงานมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 Asst. Prof. Dipra Jha, Director of Global Engagement for Hospitality, Restaurant and Tourism Management จาก University of Nebraska Lincoln ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย 

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.เตวิช เสวยไอยาราม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ  อ.ดร.ฌานิทธ์  สันตะพันธ์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Dr.Stéphane  Roy , Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560

Read more ...

          เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 120 คน

Read more ...
Page 1 of 4