โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร

หลักสูตร “ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ 3 - 6

 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาและการบริหารงานของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเน้นเรื่องการเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการสำหรับผู้นำท้องถิ่นแนวใหม่การให้ความสำคัญกับสังคมดิจิทัล และสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการสามารถสร้างโครงข่ายทางการค้าการตลาดในยุคดิจิทัลได้  สถาบัน จึงได้จัดการอบรม หลักสูตร“ผู้บริหารท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล”ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มขีดความสามารถและมีองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ร่วมกับข้อมูล ข้อเท็จจริงของแต่ละท้องถิ่นและนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ตนเอง ชุมชน องค์กรและประเทศต่อไป

     โครงการ ได้เริ่มต้นเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 - 2 และได้ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับอีก 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน  100 คน
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน  100 คน
รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน  100 คน
รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน  100 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 • สามารถเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

 • สำเนาบัตรข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

การอบรม ทั้ง 4 รุ่น

 • ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง (2วัน)

 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 

รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวจินตนา นิลสดใส  โทร. 0818493427 Line ID: ging8978

 

รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางอัจฉรา เจริญสุข โทร. 0817791691 Line ID: 0817791691

 

รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นายมานะ ศรีพิทักษ์  โทร. 0818962626 Line ID: manasri9

 

รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 6 ณ ณ จังหวัดอุดรธานี

 • กำหนดการสมัคร บัดนี้ - วัวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 256

 • การสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสุภาวดี เมธีวงศ์  โทร. 0866349066 Line ID: 0866349066

 

ข้อมูลโครงการ

 

 
* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *