ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร


เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ

ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร

โทร. 3383
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดกองงานผู้บริหาร


xxx xxxx
นโยบายสถาบันและการประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3335
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประภัตรา  ปักกัดตัง
สื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โทร. 3340
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สมภพ มูฮัมหมัด
กิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร. 3443
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นิภา ชุมสุข
กิจการนานาชาติ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

โทร. 3320
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นารีรัตน์ เสียงทิพย์อนุกูล
ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

โทร. 3608
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สุพรรณ พลายมาศ
วินัยและนิติการ

นิติกรชำนาญการ

โทร. 3205
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม


นิภาวรรณ วังคะวิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทร. 3331
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3336
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รุจาลักษณ์ ยสินทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3336
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เทวา ทองเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3333
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธัญญาภรณ์ สุจริตวรางกูร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3334
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เยาวนาฏ รุ่งเจริญนาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3332
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภณ ตระกูลแพทย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทร. 3380
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กฤษณา วงษ์ไสว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3344
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อัจฉราภา ช่วยชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3345
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สุภาพร งามลิขิตวัฒนกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3612
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ศศิฌา พรศรีรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กมลวรรณ ถิ่นหัวเตย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 3380
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นิตยา  บุตรสี

พนักงานสถานที่

โทร. 3345
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ กิจกรรมเพื่อสังคม


ธิญาดา  จิตรมาตร

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 3449
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธันย์ชนก เถาว์กลอย

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 3347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กนกรัตน์  เขียวงามดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานระดมทุนและกองทุนนิด้าพัฒนา

โทร. 3453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


xxxxxxxxxxxxxx

เจ้าหน้าที่โครงการ

งานระดมทุนและกองทุนนิด้าพัฒนา

โทร. 3453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พรพรหม  ทองเกลี้ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โทร. 3346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ณัฏฐนันทน์  สิทธิพงษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โทร. 3348
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภูมิ สุขจิตต์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โทร. 3348
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สมาน  ปัญญาทีป์

เจ้าหน้าที่โครงการประชารวมใจ

คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ

โทร. 3566
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นภาวงษ์  คำมุงคุณ

พนักงานธุรการ

พนักงานโทรศัพท์

กด 0
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พัชรินทร์  แก้วใจใหญ่

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ

พนักงานโทรศัพท์

กด 0
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


วรดา  ชาวเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

โทร. 3452
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ณัฐกมลล์ กุลโลหะมงคล

เจ้าหน้าที่สมาคมนักศึกษาเก่า*

โทร. 3342
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา


ขวัญ ดีประเสริฐ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 3454
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ศิระพงศ์ สุยะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 3437
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


จรรพร แหลมหลัก

พยาบาลปฏิบัติการ

โทร. 3441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มะลิวัน เจริญตัว

พยาบาลปฏิบัติการ

โทร. 3441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กฤตย์ บุญชนะวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3438
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ณัตติยา บุดดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทร. 3444
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สุรพงษ์ โพธิ์ขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3438
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ลัดดาวัลย์ ธนพิเชษฐ์

พนักงานสถานที่

โทร. 3345

 

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ


ภาณุ บุญมา

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร. 3322
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สุพิชญา คนชม

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร. 3327
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร. 3293
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ยิ่งยศ จิตธีรภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ


นัฐมาศ พูลเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3523
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ


ประภัสสร ประทุมนอก

นิติกรชำนาญการ

โทร. 3204
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


วริษฐา บุณยเศรษฐ

นิติกรปฏิบัติการ

โทร. 3203
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธนวรรธน์ วรรณธนะเดชาธร

นิติกรปฏิบัติการ

โทร. 3204
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กมลชนก สุขยานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 3206
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.