ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Sep 08

          รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ Mr. Huang Chun Shen ประธาน และคุณวารี รุ่งสิริวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท Chinese Abroad Study Center Co., Ltd. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

Aug 20

          รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ ดร.นิศาชล ไทยทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซบอน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

Aug 19

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี, ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ร่วมกับ Matt Harvey ตำแหน่ง Senior Director, Global Initiatives & Strategy, Stanford Center for Professional Development สหรัฐอเมริกา โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวทางการทำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น

Aug 16

          สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2535 ได้เห็นชอบให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายปรีดีออกประกาศสันติภาพเป็น “วันสันติภาพไทย” ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดงาน "ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ รำลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์" ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย ภายใต้การนำของ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการฯ ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย รอดพ้นจากการเป็นประเทศพ่ายแพ้สงครามในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

Aug 04

          รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยผู้แทนคณะ ได้แก่ รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะการจัดการการท่องเที่ยว และนางสาวภารดี เทพคายน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ Ms. Kanjana Komnapinit Hannon ตำแหน่ง Director of the Office of International Relations และ Jorge Arnanz ตำแหน่ง Head of Business Management Department. SPUIC จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563