ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Jul 25

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัด โครงการ NIDA Fresh นิด้าเปิดโลกกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม บทบาทหน้าที่ของชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการสโมสร นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและสมัครเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Jul 22

          เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก และหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Transformation NIDA” โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา

Jul 17

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Graduate Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมแสดงความยินดีด้วย

Jul 05

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University of Thailand) จำนวน 22 สถาบัน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในร้าน 7-11 ในมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยไทยปลอดขยะพลาสติกให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 คือการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ของสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์