ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Oct 20

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนสถาบันเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งวัดพระบาทน้ำพุ ภายใต้โครงการ "NIDA USR" ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Oct 19

          รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ ร่วมกับ Mr.Shawn Reynolds, Associate Vice President for International Partnerships and Senior Advisor for International Advancement จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา พร้อมกับ Mr.U Myat Thu, Chairman and Co-Founder และคณะจาก Yangon School of Political Sciences สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านระบบ ประชุมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

Oct 19

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็น นานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับทุนต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุม 2/2 ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์

Oct 18

          โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการฯ จัด "โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน" ขึ้น ณ กิจการเพื่อสังคม ตำบลผาปัง จ.ลำปาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน พร้อมกับ นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม, สำนักการระบายน้ำ, ชุมชนเขตคันนายาว และ เขตประเวศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้ ถึงแนวทางและวิธีการสร้าง และพัฒนาตามแนวทางของผาปังโมเดล เพื่อสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือ ในพื้นที่ของตนในด้านต่างๆ ได้ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านการทำ กิจการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563

Oct 16

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์การฯ นิด้า เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส "คม ชัด ลึก" ครบรอบ 19  ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 Transformation to Online Media Platform โดยมี คุณอุดร แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ กระเช้าดอกไม้ ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563