ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Dec 16

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนจาก Huaihua University ได้แก่ Dr. Chaowen SHE, Vice President Dr. Hong WEN, Director of the Office of Personnel Dr. Xing HU, Dean of the School of Biological and Food Engineering Dr. Bin HU, Vice Director of the Office the Academic Studies Dr. Xuemin CHENG, Vice Dean of the School of Art and Design Dr. Shunqiu Yan, Vice Director of the International Office จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Dec 13

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 Mr. Shi Donglong, Director General Mr. Huang Tao, Division Director Mr. Bi Jianfeng, Division Director Professor Yue Guining Dr. Mao Wei, China-ASEAN Research Institute และ Mr. Qu Tao, Interpreter จาก Guangxi Foreign Affairs Office (GXFAO) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Dec 03

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 Professor Dr. Jiang Chao, Director of Social Science, Former Dean of Law School และAssociate Professor Chuanyu Luo, Vice Dean of China-ASEAN Research Institute จาก Guangxi University (GXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน

Nov 25

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเยือน Excelia Group ณ เมืองลาโรแชล สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับผู้แทนของ Excelia Group และ La Rochelle Business School เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

Nov 22

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน École de Management Léonard de Vinci (EMLV) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Dr.Laurent Aléonard, Dean of Academic Affairs; Dr. Nicholas G. Paparoidamis, Dean of Research; Philippe Wagner, Director of Programs and studies; Bastien Nivet, Associate Professor และ Katia Amazit, International Relations Coordinator ให้การต้อนรับและพบปะหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน