ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Nov 25

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเยือน Excelia Group ณ เมืองลาโรแชล สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับผู้แทนของ Excelia Group และ La Rochelle Business School เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

Nov 22

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน École de Management Léonard de Vinci (EMLV) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Dr.Laurent Aléonard, Dean of Academic Affairs; Dr. Nicholas G. Paparoidamis, Dean of Research; Philippe Wagner, Director of Programs and studies; Bastien Nivet, Associate Professor และ Katia Amazit, International Relations Coordinator ให้การต้อนรับและพบปะหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน

Nov 20

          กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ  ผู้แทนคณะทุกคณะ เข้าร่วมรับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา จาก ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมทั้ง ผศ.ดร.รักษ์พงษ์  วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และ รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต อาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิป พงษ์ประพันธ์

Oct 25

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 Mrs.Prajkta Sachin Vice President พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา Aspire – The Institute of Human Development จากสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งฟังบรรยายข้อมูลของวิทยาลัยและหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ

Oct 18

         เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 Prof.Dr.Tawfique M. Haque, Director, South Asian Institute of Policy and Governance (SIPG), North South University จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย