ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Jun 09

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบันฯ เพื่อนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  สถานที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้โครงการที่สำคัญ ตามพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย โดยได้นำคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  และตลาดท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

Jun 08

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รู้จักการปรับตัว การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

Jun 03

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต - สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Jun 03

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Economic, Prague ณ สาธารณรัฐเช็ก