ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Sep 19

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Nebrija University ในราชอาณาจักรสเปน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและรายงานผลความร่วมมือทางวิชาการที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2561 

Sep 18

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจดัวยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแก่ประชาคมนิด้า ในการอบรมได้มีอธิบายวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED - Automated External Defibrillator) รวมถึงฝึกปฏิบัติการปั้มหัวใจด้วยมือ (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจ ได้ถูกติดตั้ง ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร

Sep 12

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ให้การต้อนรับ Lindsay Kamakahi และ Ugyen Tashi Dorji จาก Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน ที่เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรระหว่างสองสถาบัน รวมถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อนเดินทางกลับ

Sep 09

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรรณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.อรนุช พฤติพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางสาววนิดา ทองธีระ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ NIDA 2nd  International Education Road Show ณ โรงแรม Novotel Gajah Mada Hotel กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Sep 07

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 H.E. Mr. Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Idesbald van der Gracht ตำแหน่ง Counsellor, Mr. Marc Devriendt ตำแหน่ง Trade Commissioner in Thailand and Cambodia และ Prof. Dr. Ludo Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เดินทางเยือนสถาบัน